Obchodní podmínky

     I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy , kdy na jedné straně je společnost Veronika Padrtová, Mojmírovo nám 75/2, 612 00 Brno  zapsaná v živnostenském rejstříku od 24.5. 2010, úřad příslušný podle §71 odstavec 2 živnostenského zákona Magistrátu města Brna. jako prodávající  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o firmě jsou uvedeny na webové stránce www.chias.cz  v sekci „O nás“.
 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 Kupující potvrzuje podáním objednávky, že se seznámil s VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to v platném znění v momentě odeslání objednávky.

 

     II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení prodávajícího,
a) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, u osobního odběru ve skladu na adrese Poděbradova 1, 741 01  Nový Jíčín činí náklad na dopravu 0,- Kč;
b) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
c) smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let a registrovaní uživatelé  mají ke svým údajům přístup ve svém profilu
d) v případě stížnosti se může spotřebitel obrátit na pověřeného pracovníka prodávajícího a to prostřednictvím emailu na adrese: havelka@wejinkagastro.cz

 

     III. Smlouva

Smlouvu Kupující uzavírá v momentě, kdy přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že zboží vloží do košíku. Před závazným potvrzením objednávky, má Kupující právo měnit plnění, dopravu a způsob úhrady. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky u prodávajícího. Po uzavření smlouvy odešle prodávající, Kupujícímu potvrzovací email. 
Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.
 Možné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky.
 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá věc, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
  Prodávající odevzdá Kupujícímu požadovanou věc, včetně dokladů, které se k věci vztahují.
  Prodávající odevzdá Kupujícímu požadovanou věc v ujednaném množství a jakosti.
 Není-li předem sjednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle svých postupů. Stejným způsobem připraví prodávající věc pro přepravu.
  Kupující se zavazuje, že po převzetí zásilku zkontroluje podle možností a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Odpovědnost prodávajícího :

Prodávající se zavazuje Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. 
 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
b) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí prodávajícímu emailem nebo písemně, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující nemůže uvedenou volbu měnit bez souhlasu prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, má možnost Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

     IV. Odstoupení od smlouvy

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží mu bude obratem vrácena zpět odpovídající částka způsobem, na kterém se předem dohodneme. Prosíme, zboží posílejte na adresu Poděbradova 1, 741 01 Nový Jíčín. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo doběrečné), za splnění následujících podmínek:

vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce.

nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.

Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů.

 

     V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou zcela důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy

 

    VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod neomezeně.

Výdej ve skladu : PO – PA   09.00 – 11.30 hod a 12.00 – 16.00 hod

 

     VII. Ceny

V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné (včetně DPH), a kupující je povinen zaplatit za zboží v plné výši pro jeho získání.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží.

 

     VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Způsoby objednávek:

prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“);

elektronickou poštou na adrese havelka@wejinkagastro.cz.

 

     IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti

  1. platba předem bankovním převodem,
  2. platba přes internetové rozhraní banky,
  3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc dobírečné
  4. platba kreditní kartou

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

     X. Dodací podmínky

Osobní odběr: 
Zboží může převzít pouze kupující. Kupující je povinen se při převzetí zásilky řádně prokázat občanským průkazem.
Zasílání přepravní službou-ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy: Vždy uvedena na eshopu a v objednávce.

Kupující je povinen si řádně překontrolovat spolu s dopravcem dodané zboží (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě, že je zásilka neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Pokud si kupující nepřevezme zásilku na dobírku, je povinen uhradit kupujícímu cenu dopravy tam i zpět do 7 dní od zaslání vyúčtování dopravy tam a zpět.
 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu havelka@wejinkagastro.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem.

 

     XI. Záruční podmínky            

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem  a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

     XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.3.2018